Allmänt

STUDENTKÅREN

Svenska Handelshögskolans Studentkår grundades år 1909, då med namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft ett flertal namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1979. Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess 2000 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Svenska handelshögskolan är medlemmar av SHS. Studentkåren bevakar hankeiternas intressen på lokal nivå inom skolan, regionalt inom huvudstadsregionen och nationellt via medlemskap i FSF, Finlands Studentkårers Förbund. Studentkåren har närmare 50 representanter i de flesta organen inom högskolan. SHS har även nära samarbete med de 19 övriga studentkårerna i Finland och är även representerad i övriga organisationer såsom Studenthälsan (YTHS) och bostadsstiftelsen (HOAS) Studentkårens högsta beslutsfattande organ är fullmäktige som väljs en gång i året. I fullmäktigevalet har alla kårmedlemmar rösträtt. Fullmäktige utnämner styrelsen, som ansvarar för studentkårens operativa verksamhet. Inom studentkåren finns också ett stort antal verksamma organ, kommittéer, utskott, klubbar och ämnesföreningar, var och en med sina egna uppgifter.


Studentkåren

FULLMÄKTIGE

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Kan liknas vid riksdagen. Vem som helst kan ställa upp i fullmäktigevalet som ordnas på hösten.

STYRELSEN

Styrelsen är studentkårens verkställande organ som lyder direkt under fullmätkige. Lite som regeringen.

CASA NOSTRA

Festfixarna. Ordnar kårens största fester på Casa.

GEKKO

Gulnäbbskommittén eller Gekko är tutorerna som kommer att ta hand om er!

EXCHANGE COMMITTEE

En annan skara tutorer som tar hand om våra utbytesstuderande!

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Organiserar bland annat studentkårens förnämaste fest som absolut inte får missas.

IHD

International Helsinki Days är ett seminarium som ordnas efter årsskiftet. En intensiv vecka.

INFORMATIONSKOMMITTÉN

Hankeiten & SHSWeb - Redaktionerna som ser till att alla vet vad det sker på studentkåren.

MASTERS COMMITTEE

Ordnar program för de mer erfarna som studerar på Master's nivå.